Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat sieradzki

Zobacz również:
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 765 332 311 167 6485 3145 670 293
w tym
osoby
poprzednio pracujące 614 242 233 125 5069 2373 669 293
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
41 20 8 2 263 116 159 67
dotychczas nie pracujące 151 90 78 42 1416 772 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 350 145 137 69 3174 1506 272 112
w tym posiadający gospodarstwo rolne 14 5 6 2 103 44 30 10
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 76 42 39 25 432 225 9 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 25 19 16 10 108 80 4 3
Cudzoziemcy - - - - 3 2 1 -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 754 336 276 147 5816 2898 473 212

W tym

Do 25 roku życia 241 123 114 61 1555 766 44 15
długotrwale bezrobotne 304 133 105 53 3810 1980 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 32 X 9 X 681 X 24
Powyżej 50 roku życia 151 55 38 14 1435 496 263 94
Bez kwalifikacji zawodowych 85 41 21 17 1088 608 58 40
Bez doświadczenia zawodowego 229 128 104 56 1860 986 - -
Bez wykształcenia średniego 354 93 86 26 3491 1345 323 103
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 50 42 17 11 556 486 39 39
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 17 - - - 167 3 4 -
Niepełnosprawni 38 20 14 8 381 166 52 19
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 5 5 3 3 80 56 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6329 3100 3101 1477 629 307
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 765 332 350 145 147 51

z tego

po raz pierwszy 72 32 39 18 9 5
po raz kolejny 693 300 311 127 138 46

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - 1 - 1 -
po robotach publicznych 4 2 4 2 - -
po stażu 168 112 73 50 2 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 27 11 9 2 - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 5 5 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 609 287 277 116

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 311 167 137 69

z tego

niesubsydiowanej 298 162 129 67
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 13 5 8 2

z tego

prac interwencyjnych 2 - 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 2 - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 3 7 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 9 3 4 1
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 211 71 107 33
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 39 22 16 6
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 6 5 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 2 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 13 11 4 3
innych 12 5 5 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 6485 3145 3174 1506
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1116 557 676 327

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1541 745 1391 487 3746 1949
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 241 123 151 55 304 133
z tego po raz pierwszy 47 21 8 3 X X
po robotach publicznych 194 102 143 52 304 133

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 3 1 4 2
po stażu 84 61 46 23 46 28
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 2 6 3 17 8
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 4 4 - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 206 91 107 46 240 102

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 114 61 38 14 105 53

z tego

niesubsydiowanej 108 60 37 14 101 50
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 6 1 1 - 4 3
z tego prac interwencyjnych 1 - 1 - 1 -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 1 - - 2 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 1 1 - 4 2
rozpoczęcia stażu - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - - 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 67 20 36 11 92 27
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 6 6 2 20 9
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 6 5 6 5
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 3 - 4 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 13 11 - -
innych 6 2 4 3 8 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 21 11 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1555 766 1435 496 3810 1980
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 668 319 155 57 457 270
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 36 22
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 148 110
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 76 35
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 12 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 2
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 79 35

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 55 29
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 18 9 27 14
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 1 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -