Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon stażowy
Statystyki graficzne

Bon stażowy

Bon stażowy wydany na wniosek bezrobotnego stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy.

Staż odbywany w ramach bonu stażowego podlega zasadom i ustaleniom dotychczas stosowanych do stażu odbywanego na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Bon stażowy może otrzymać bezrobotny, który:

 • nie ukończył 30 roku życia;

 • złożył wniosek o przyznanie bonu stażowego;

 • znalazł pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić go po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy;

 • posiada ustalony profil pomocy II lub I - tylko w uzasadnionych przypadkach (art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) i wsparcie w postaci bonu zostało przewidziane w Indywidualnym Planie Działania.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 • stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1;

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł, łącznie ze stypendium;

 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

 • premię dla pracodawcy w wysokości 1513,50 zł – po spełnieniu warunku dotyczącego 6-miesięcznego zatrudnienia po zakończonym stażu.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis i jest wypłacana na pisemny wniosek pracodawcy.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

 

U kogo może być realizowany staż w ramach bonu stażowego?

Staż może być zorganizowany u pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym na staż w ramach bonu stażowego?

Jeżeli osoba bezrobotna jest zainteresowana odbyciem stażu w ramach bonu stażowego, może zgłosić się do swojego doradcy klienta i zgłosić chęć skorzystania z w/w formy aktywizacji. Bon stażowy wydawany jest na pisemny wniosek osoby bezrobotnej – po pozytywnej weryfikacji wniosku.

 

Realizacja bonu stażowego przebiega w sposób następujący:

- osoba bezrobotna występuje z wnioskiem do Urzędu o przyznanie bonu stażowego;

- po pozytywnej weryfikacji wniosku następuje wydanie bonu stażowego z określonym terminem ważności na jego rozliczenie wraz z wnioskiem dla pracodawcy stanowiącym potwierdzenie gotowości zorganizowania sześciomiesięcznego stażu dla osoby bezrobotnej wskazanej w bonie stażowym;

- zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego pomiędzy starostą a pracodawcą;

- wydanie skierowania na staż i na badania lekarskie osobie bezrobotnej;

- osoba bezrobotna rozlicza się z powyższych skierowań i rozpoczyna staż zgodnie z potwierdzoną przez pracodawcę datą;

- pracodawca zatrudnia osobę bezrobotną po zakończonym stażu zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w umowie pomiędzy starostą a pracodawcą;

- pracodawca występuje z wnioskiem o wypłatę jednorazowej premii po wywiązaniu się z obowiązku 6-miesięcznego zatrudnienia.

 

UWAGA: Wydanie bonu stażowego uzależnione jest od posiadania przez Urząd środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

Urząd zastrzega sobie również prawo odmowy realizacji stażu u wskazanego w bonie pracodawcy w przypadku gdy pracodawca ten nie spełnia warunków do organizacji stażu lub zaistnieją poważne wątpliwości co do możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu (np. niewywiązywanie się z warunków umów zawartych z PUP w latach minionych, występowanie sezonowości branży w jakiej działa firma, ograniczone możliwości zatrudnieniowe – procedury konkursowe itp.). W takiej sytuacji osoba bezrobotna otrzymuje od PUP nowy bon stażowy.

 

Jakie są obowiązki osoby odbywającej staż w ramach bonu stażowego?

Osoba odbywająca staż zobowiązana jest do:

 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy zgodnie z ustalonym programem stażu,

 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,

 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 • sporządzenia na zakończenie sprawozdanie z przebiegu stażu zawierającego informację o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach zawodowych i przedłożenia go do tut. Urzędu wraz z opinią otrzymaną od pracodawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii.

Jakie są obowiązki pracodawcy przyjmującego osobę na staż realizowany w ramach bonu stażowego?

Pracodawca przyjmujący osobę na staż jest zobowiązany:

 • wyznaczyć opiekuna osoby odbywającej staż (opiekun stażysty udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań i poświadcza własnym podpisem sprawozdanie sporządzone przez stażystę na zakończenie stażu),

 • zapoznać stażystę z programem stażu, z jego obowiązkami i uprawnieniami,

 • przeszkolić stażystę w zakresie przepisów bhp, ppoż. i zapoznać go z regulaminem pracy

 • przydzielić stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, niezbędne środki ochrony i higieny,

 • zrealizować program stażu zgodnie z wyznaczonym we wniosku harmonogramem,

 • na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż udzielić jej dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu (za ostatni miesiąc dni wolnych należy udzielić przed terminem ukończenia stażu),

 • przedłożyć oryginał listy obecności stażysty do 5-go dnia po zakończeniu każdego miesiąca,

 • niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu dni) poinformować Urząd, jeżeli staż został przerwany, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty i wszystkich innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,

 • niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu dni) od zakończeniu stażu wydać stażyście pisemną opinię zawierającą informacje o zadaniach, jakie realizował i umiejętnościach praktycznych, jakie uzyskał w trakcie stażu,

 • wywiązać się ze zobowiązania do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu realizowanego w ramach bonu stażowego zgodnie z warunkami zawartymi w umowie między starostą a pracodawcą.

Przydatne informacje

 • w okresie odbywania stażu nadal pozostajesz osobą bezrobotną;

 • otrzymujesz także stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, stypendium wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy na konto bankowe stażysty do 15-go dnia po zakończonym miesiącu kalendarzowym;

 • masz prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu;

 • po zakończeniu stażu otrzymujesz zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy;

 • otrzymujesz także opinię pracodawcy zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas odbywania stażu i nabytych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;

 • okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych;

 • okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;

 • jeżeli z własnej winy przerwiesz realizację stażu w ramach bonu stażowego (nie dotyczy przerwania z powodu podjęcia pracy), zostaniesz pozbawiony statusu osoby bezrobotnej i zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1065) – w szczególności art. 66l niniejszej ustawy.

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r., Nr 142, poz. 1160) i odpowiednio przepisów Kodeksu pracy.Strona dodana przez: Jarosław Wawrzyniak (2014-07-24 12:28:26)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2017-06-02 14:13:14)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument ---wniosek-o-wydanie-bonu-stażowego-dla-osoby-bezrobotnej 2017-06-02 57kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/211