Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon zatrudnieniowy
Statystyki graficzne

Bon zatrudnieniowy

BON ZATRUDNIENIOWY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż.

Podstawa prawna: art. 66m ustawy o promocji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm. )

Na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy, który następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Bon ten stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne na okres 12 miesięcy w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. w/w ustawy.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

 

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po ustaniu refundacji.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

 

Refundacja ta stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Strona dodana przez: Jarosław Wawrzyniak (2015-01-30 12:18:56)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2017-07-19 09:29:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/bon-zatrudnieniowy/214