Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny
Statystyki graficzne

Dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który w okresie jego pobierania podejmie zatrudnienie przysługuje świadczenie w postaci dodatku aktywizacyjnego, jeżeli:

  1. w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenie za pracę. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

  1. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. Prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje na wniosek po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 

  1. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;

 

  1. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;

 

  1. podjęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

 

Warunkiem przyznania dodatku jest złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu wniosku którego wzór zamieszczony jest na stronie http://www.pupsieradz.pl/art/226/wniosek_o_dodatek_aktywizacyjny i udokumentowanie podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Do wniosku o wypłatę dodatku aktywizacyjnego należy dołączyć:

  • umowę o pracę
  • umowę zlecenie, umowę o dzieło
  • inny dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

Osoby, które podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy, zobowiązane są do dostarczenia w ciągu pierwszych dni miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dodatek aktywizacyjny – zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie i wysokość osiąganego wynagrodzenia. W przypadku, gdy osoba uprawniona do pobierania dodatku aktywizacyjnego nie przedłoży w terminie wymaganego dokumentu wypłata świadczenia zostaje wstrzymana.

Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych spełniających warunki określone w pkt. 1 lub do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych spełniających warunki określone w pkt. 2.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2013-07-15 14:32:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80