Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
Statystyki graficzne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 14 grudnia 2010 r. zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 236, poz. 1559).

Oznacza to, że możliwe jest powierzenie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy po 31 grudnia 2010 r. w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od pierwszego wjazdu do Polski.

W związku z powyższym pracodawcy mogą rejestrować w/w oświadczenia dla pracowników z Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy z terminami wykonywania pracy przypadającymi w kolejnych latach.

Rozporządzenie dopuszcza również możliwość rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców powyższych państw, przebywających na terytorium RP na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z wykonywaniem pracy, którzy wykonują w okresie ważności tego zezwolenia pracę inną – dodatkową wskazaną w oświadczeniu – w stosunku do pracy będącej przyczyną udzielania im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Okres wykonywania tej pracy może być wówczas dłuższy niż okres 6 miesięcy i może wynosić tyle, ile okres na który udzielono cudzoziemcowi zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdowy ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym urzędzie Pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy (wraz z drukiem oświadczenia należy złożyć podpisane pouczenie prawne oraz w przypadku osób prowadzących działalność: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do KRS lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzoną działalność rolniczą).

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę i cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.

Po uzyskaniu wizy z prawem do pracy przez cudzoziemca polski pracodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zatrudnia cudzoziemca na takich samych zasadach jak polskich pracowników.

Procedura rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 156, poz. 1116 z późn. zm.)

- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 236, poz. 1559)

- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydane bez względu na szczególne warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca (Dz.U. Nr 236, poz. 1560).

 

DOKŁADNYCH INFORMACJI NA TEMAT ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TELEFONU  22 490 20 44 ORAZ NA TRONIE INTERNETOWEJ WWW.MIGRNAT.INFO.PL

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:15:39)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2015-03-05 13:47:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-z-ue-i-eog/127