Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Statystyki graficzne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się poszukujący pracy opiekunowie (z wyłączeniem pkt 4) lub osoby bezrobotne, które:

 1. 1. pozostają w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy,
 2. 2. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

- nie odmówiły, bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ ustawą”,

- z własnej winy nie przerwały szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w „ustawie”,

- po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w „ustawie”,

 1. 3. nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 2. 4. nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 3. 5. złożą oświadczenie o rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. 6. nie były w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny,
 5. 7. nie były karane karą dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 1 i 4 ustawy
  o finansach publicznych,
 6. 8. planują działalność gospodarczą innego rodzaju niż ta, którą prowadzili w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 7. 9. planują rozpocząć działalność gospodarczą nie stanowiącą przejęcia innej działalności gospodarczej,
 8. 10. nie złożyły wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty,
 9. 11. w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie podejmą zatrudnienia,
 10. 12. spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjecie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r., poz. 1380),

 

Podstawą ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Maksymalna kwota, o jaką może ubiegać się osoba bezrobotna o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej to 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, materiałów reklamowych do kwoty 500zł (reklama stała- szyld, strona internetowa, ulotki, plakaty), zakup materiałów i towarów do 20% kwoty dotacji.

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na:

 1. zakup nieruchomości,
 2. zakup kiosków i pawilonów typu kontenerowego, budowę lokalu,
 3. budowę lokalu,
 4. pokrycie kosztów remontu, adaptacji i modernizacji lokalu, budynków,
 5. pokrycie kosztów remontu lub modernizacji maszyn i urządzeń,
 6. zakup automatów samosprzedających,
 7. zakup oświetlenia, alarmu, monitoringu,
 8. opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, itp.),
 9. pokrycie kosztów transportu – przesyłki zakupionych rzeczy,
 10. zakup paliwa,
 11. zakup napojów alkoholowych, tytoniu,
 12. zakup pojazdu przy usługach transportu drogowego towarów,
 13. pokrycie kosztów administracyjnych i skarbowych, spłaty zadłużeń prywatno i publiczno-prawnych,
 14. leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 15. zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, podatki, kaucje, składki ZUS.
 16. koszty wyceny rzeczoznawcy,
 17. finansowanie szkoleń, kursów, uprawnień, licencji,
 18. zakupu samochodów,chyba że konieczność zakupu samochodu w sposób oczywisty pozostaje w związku podejmowanym rodzajem działalności gospodarczej,
 19. dokonania zakupów od osób będących członkami rodziny, w sytuacjach wskazujących, że wnioskowane zakupy są związane z przejęciem już istniejącej działalności gospodarczej lub stanowią własność członka rodziny wnioskodawcy,

 

Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków to:

1) poręczenie: w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie
o wysokości dochodów poręczycieli, wymagana liczba poręczycieli to 2 osoby, przy czym minimalny miesięczny dochód każdego z poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 1800,00 zł netto.

Poręczycielem, może być osoba:

 1. nie ukończyła 70 lat,
 2. jest osobą fizyczną lub jest osobą prawną lub podmiotem nie posiadającym osobowości prawnej,
  a posiadającym zdolność do czynności prawnej,
 3. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub czas określony nie krótszy niż 2 lata, u pracodawcy nie będącego w stanie likwidacji lub upadłości, nie będąca w okresie wypowiedzenia. Wynagrodzenie lub dochód winny być wolne od zajęć sądowych i administracyjnych,
 4. prowadzi działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
 5. posiada prawo do emerytury lub renty stałej,

2. weksel z poręczeniem wekslowym (awal) - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie o wysokości dochodu poręczyciela, wymagana liczba poręczycieli to 1 osoba, przy czym minimalny miesięczny dochód musi wynosić nie mniej niż 2500,00 zł netto,

3. akt notarialny o poddaniu się egzekucji - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć oświadczenie podmiotu, potwierdzające stan majątkowy,

4. zastaw na prawach lub rzeczach - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć oświadczenie podmiotu, potwierdzające stan majątkowy, ze wskazaniem praw lub rzeczy, które mają zostać zastawione,

5. gwarancja bankowa - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć oświadczenie podmiotu, potwierdzające, iż bank, w którym podmiot posiada rachunek bankowy wystawi gwarancję jw. na kwotę i czas trwania określony w zawartej umowie o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

6. blokada rachunku bankowego - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć wyciąg
z rachunku bankowego potwierdzający posiadaną kwotę środków na rachunku, która ma zostać zablokowana.

 

 

W przypadku ww. form zabezpieczeń (wymienionych w pkt. od 3 do 6) – suma wynikająca z każdego
z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, kosztami postępowania sądowego oraz z uwzględnieniem innych ewentualnych kosztów związanych
z dochodzeniem roszczeń.

Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia podejmuje Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu.

 

Formalności związane z ustanowieniem form zabezpieczenia wymienionych:

- w pkt. 1 -2 odbywają się przed podpisaniem umowy o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- w pkt. 3 – 6 odbywają się po podpisaniu umowy o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem ponosi Wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów poręczycieli (pkt.1 lub 2 lub 3):

1. oświadczenie o zarobkach dla osób pozostających w stosunku pracy,

2. oświadczenie o wysokości dochodów, dla osób uzyskujących dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

3. oświadczenie o wysokości świadczenia miesięcznego, dla osób uzyskujących dochody z tytułu emerytury, renty.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd może zobowiązać Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających dochody poręczycieli.

 

Udział własny bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna w kosztach uruchomienia działalności gospodarczej powinien wynosić co najmniej 25% kwoty, o jaką ubiega się bezrobotny (wkład własny bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna może być przedstawiony w formie rzeczowej lub jako udokumentowany wkład pieniężny).

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 

Wnioskodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu wniosek z załącznikami i oczekuje na jego rozpatrzenie – w tym czasie nie dokonuje żadnych czynności związanych z rejestracją działalności !!!

 

Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Wnioski zawierające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Po pozytywnej ocenie formalnej zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu wizyta monitorującą
w miejscu planowanej przez Wnioskodawcę działalności.

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję ds. opiniowania wniosków powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu.

O rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

 

W przypadku przyznania dotacji Wnioskodawca może zostać skierowany przez PUP na szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Po ukończeniu szkolenia Wnioskodawca zgłasza się do PUP, celem ustalenia terminu podpisania umowy.

 

W celu podpisania umowy osoba bezrobotna stawia się w siedzibie tut. Urzędu, w ustalonym wcześniej
z pracownikiem Urzędu terminie, wraz ze współmałżonkiem (dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim), poręczycielami i ich współmałżonkami.

 

Dzień podpisania umowy – jest dniem przekazania środków na konto bezrobotnego.

 

Bezrobotny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe.

 

Umowa, o której mowa zawiera zobowiązania do:

1. Dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy potwierdzenia wpływu przelanej kwoty na wskazany rachunek bankowy, gdyż utrata statusu osoby bezrobotnej następuje dzień po dniu faktycznego otrzymania środków.

2. Rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie,

3. Wydatkowania środków dotacji zgodnie z celem, na który zostały przyznane,

4. Udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,

5. Prowadzenia faktycznej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,

6. Zwrotu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty otrzymanych środków wraz z odsetkami
w przypadku naruszenia warunków umowy,

 

Rozliczenie z wydatkowania otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest
w kwocie brutto.

 

Niedotrzymanie warunków umowy będzie skutkować wezwaniem do zwrotu przyznanych środków wraz
z odsetkami ustawowymi !!!

 

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent zobowiązany jest ponadto do umożliwienia przedstawicielom Powiatowego Urzędu Pracy dokonywania wizyt monitorujących związanych z działalnością gospodarczą.

 

 

 

 

Dodatkowe Informacje

 

www.pupsieradz.pl,

dotacje @pupsieradz.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu,

Plac Wojewódzki 3

pokój nr 721

 

tel. (043) 822 11 43 lub 822 11 47, wew. 284

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2017-08-21 13:37:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81