Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki bezrobotnych
Statystyki graficzne

Obowiązki bezrobotnych

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP masz obowiązek:

 • · przyjęcia propozycji zatrudnienia, do którego masz wystarczające kwalifikacje,

 

 • informowania Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej, oraz zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu samego bezrobotnego oraz członków rodziny;

 

 • zgłaszania się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa następuje utrata statusu bezrobotnego. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w PUP na okres 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa; 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, 270 dni w przypadku trzeciego niestawiennictwa i każdego kolejnego;

 

 • zawiadomić w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku;

 

 • powiadomić, jeżeli w okresie krótszym niż 10 dni przebywasz za granicą lub pozostajesz w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia - wówczas nie zostajesz pozbawiona statusu bezrobotnego, zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego;

 

 • zawiadomić PUP o czasowej niezdolności do pracy, w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia - zaświadczenie powinno być wystawione na druku ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie (tj. druk ZUS ZLA) skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy, ponadto starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

 

 • powiadomić PUP, w którym jesteś zarejestrowana/y w przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;

 

 • powiadomienia PUP o uczestnictwie w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

 

 • powiadomić PUP o podjęciu nauki w systemie dziennym;

 

 • powiadomić PUP o odbywaniu kary pozbawienia wolności, tymczasowym aresztowaniu;

 

 • powiadomić PUP o nabyciu gospodarstwa rolnego- nieruchomości rolnej.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:45)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2013-07-15 14:29:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/obowiazki-bezrobotnych/62