Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » PFRON - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
Statystyki graficzne

PFRON - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej pod warunkiem, że uzyskała ona orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy ze statusem:

 • osoby bezrobotnej

 • osoby poszukującej pracy

 

Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.

Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są:

 • Lekarz orzecznik ZUS – orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych)

 • Powiatowe Zespoły do Spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności


Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności:

 

 • stopień znaczny – niezdolny do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagający, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki
  i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 • stopień umiarkowany – niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagający czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnieniu ról społecznych.

 • stopień lekki – częściowo niezdolny do pracy.

W zależności od oceny trwałości naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania co do odzyskania poprawy stanu zdrowia zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności może być orzeczone trwale lub okresowo.

 

 

W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z dn. 13.06.2013r. poz. 674, z późn. zm.), osoba niepełnosprawna:

* bezrobotna to osoba, która:

 • zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego,

 • nieucząca się w szkole – z wyjątkiem szkół dla dorosłych i studiów niestacjonarnych,

 • jest gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,

 

* poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej to osoba, która:

 • zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego,

 • ukończyła 18 lat życia,Jednorazowe środki z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wysokość pomocy nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

O przyznanie jednorazowo środków może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 

 • jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,

 • złożyła wniosek w powiatowym urzędzie pracy o którym mowa wyżej,

 • w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

  • nie prowadziła działalności gospodarczej albo rolniczej wymienionej we wniosku,

  • nie była członkiem spółdzielni socjalnej do której zamierza przystąpić,

 • nie otrzymała wcześniej środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą lub być członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania odpowiedniego formularza wniosku wraz z załącznikami - „Wn-O” tj. wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, wraz z wymaganymi załącznikami) ze strony internetowej Urzędu (www.pupsieradz.pl) i złożenia go w urzędzie w sposób prawidłowo wypełniony.

 

 

UPRAWNIENIA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Czas pracy osoby niepełnosprawnej uzależniony jest od orzeczenia stopnia niepełnosprawności:

 • przy lekkim stopniu niepełnosprawności, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,

 • przy znacznym stopniu niepełnosprawności, czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Zakazu tego nie stosuje się w dwóch przypadkach:

 • w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu,

 • w przypadku gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą wyrazi na to zgodę. Koszt tych badań ponosi pracodawca.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek (15 minut).

Osobom mającym znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych.

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z dn. 13.06.2013r. poz. 674, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2007r, Nr 194, poz. 1403, z późn. zm.)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej,

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, pokój 721,

tel. (043) 822 11 43 lub (043) 822 11 47, wew.284.

 

 

Strona dodana przez: Jarosław Wawrzyniak (2014-03-25 13:02:47)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2014-03-25 13:10:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/pfron-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-niepelnosprawnych/203