Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy krajowe
Statystyki graficzne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na następujących zasadach:

  • dostępności usług pośrednictwa dla wszystkich osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców,

  • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy,

  • równości - oznaczającej obowiązek powiatowych urzędów pracy udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia, bez względu na ich narodowość, przynależność do organizacji politycznych, społecznych, na płeć, wyznanie i inne okoliczności,

  • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do wiadomości poszukującym pracy.

Celem pośrednictwa pracy jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Oferty pracy realizowane są w dwojaki sposób:

Niezawierając danych umożliwiających identyfikacje pracodawcy:

oferty pracy są dostępne dla większej liczby kandydatów do pracy, bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy. Kandydaci do pracy, po rozmowie kwalifikacyjnej z pośrednikiem pracy, kierowani są do pracodawcy, który dokonuje wyboru pracownika.

Zawierając dane umożliwiające identyfikacje pracodawcy:

oferta pracy eksponowana w miejscach publicznych jest specjalnie, szczegółowo opracowana; osoby zainteresowane same kontaktują się z pracodawcą, który przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracowników. Pośrednictwo szybkie:

ma zastosowanie, gdy pracodawca potrzebuje pracownika "od zaraz", niezależnie od kwalifikacji kandydatów; pracodawca wybiera pracowników spośród dużej liczby kandydatów. Pośrednictwo pracy na stanowiska, które wymagają szczególnych predyspozycji psychofizycznych uruchamiane jest jednostkowo - wtedy, pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia pracownika na stanowisko, wymagające od kandydata spełnienia specjalnych wymagań. Kandydaci muszą w takim przypadku poddać się specjalistyczny badaniom przydatności zawodowej.

Giełdy Pracy:

organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie; urzędy pracy przekazują informację o giełdzie, terminie i miejscu spotkania. Pracodawcy pracowników wybierają spośród uczestników giełdy.

Targi Pracy:

to spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwające 1-2 dni, oferujące na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawców - różne miejsca pracy.

Podstawą prawną jest obowiązująca od 1 czerwca 2004 roku jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69 poz. 415 z 2008r późniejszymi zmianami).

 

Zasady finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

kosztów przejazdu osób bezrobotnych

skierowanych na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych,

do odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego

lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

oraz podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w 2012 r.

 

Podstawa prawna

Art. 44 pkt 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. nr 69 poz.415 z 2004r. z późn. zm. /

 

I. Ogólne zasady zwrotu kosztów przejazdu (zgodnie z Art. 45 ust 1 pkt 1,2; ust 3, 4, 5 w/w ustawy)

1. Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

- na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych i dojeżdża do tych miejsc, - uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów przejazdu.

2. Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

3. Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

4. Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

 

II. Kryteria zwrotu kosztów przejazdu w PUP Sieradz

1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje od miesiąca złożenia wniosku maksymalnie do 12 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dokonywana jest do wysokości 50 % poniesionych wydatków, a dla osób odbywających staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych do wysokości 100 % poniesionych wydatków.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje do wysokości ceny biletu miesięcznego na danej trasie lub do ceny wysokości biletów jednorazowych w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych w trakcie miesiąca.

4. W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych od pierwszego dnia miesiąca brane będą pod uwagę wyłącznie bilety miesięczne.

 

5. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje osobie z meldunkiem stałym lub tymczasowym z terenu powiatu sieradzkiego.

 

6. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje tylko osobie korzystającej z publicznego środka transportu (PKS, inny przewoźnik wykonujący usługi w zakresie komunikacji publicznej). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów przejazdu własnym lub użyczonym środkiem transportu.

 

7. W przypadku dokonywania refundacji za niepełny miesiąc zwrot naliczany będzie proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje refundacja.

 

8. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest za okresy miesięczne z dołu, na rachunek osobisty wnioskodawcy.

 

9. Zwrot kosztów przejazdu może być przyznany po złożeniu wniosku dotyczącego zwrotu kosztów przejazdu z wymaganymi załącznikami:

a. kopia umowy o pracę lub innej pracy zarobkowej,

b. informacja o cenie biletu miesięcznego i jednorazowego na danej trasie, z wyłączeniem strefy miejskiej. Informacja powinna zawierać cenę biletu miesięcznego, jednorazowego oraz odległość w kilometrach. c. w przypadku przewozu przez prywatnego przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej, oprócz punktu a i b należy dostarczyć informację o cenie biletu miesięcznego, jednorazowego wystawioną przez przewoźnika.

 

10. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje do wysokości ceny biletu miesięcznego komunikacji publicznej obowiązującej na danej trasie (z wyjątkiem biletów KM na przejazd w obrębie danej miejscowości). W przypadku przejazdu środkiem transportu prywatnego przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej do wysokości wskazanej przez w/w przewoźnika, jednakże nie więcej niż wysokość ceny biletu miesięcznego komunikacji publicznej obowiązującej na danej trasie.

 

11. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest na podstawie comiesięcznych rozliczeń kosztów przejazdu do pracy wraz z załącznikami:

a. lista obecności,

b. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości otrzymanego wynagrodzenia brutto, c. w przypadku przejazdu środkiem komunikacji publicznej bilet miesięczny lub wszystkie bilety jednorazowe.

d. w przypadku przewozu przez prywatnego przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej bilet miesięczny lub faktura wystawiona przez przewoźnika (bilety jednorazowe będą przyjmowane tylko w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w trakcie miesiąca).

 

12. W przypadku wykupienia biletów miesięcznych/okresowych do refundacji zwrotu kosztów przejazdu zalicza się również soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Nie dokonuje się refundacji za dni wolne przysługujące ustawowo w okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ( np. opieka nad dzieckiem, urlopy okolicznościowe ), a także inne dni nieobecności usprawiedliwionej (np. zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny) i nieusprawiedliwionej oraz delegacje.

 

13. W przypadku braku możliwości przejazdu dogodnym środkiem transportu dopuszcza się możliwość przejazdu własnym lub użyczonym środkiem transportu.

 

III. Refundacja kosztów przejazdu w 2012 r.

 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu nie dokonuje zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym:

- na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (za wyjątkiem uczestnictwa w zajęciach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy ”Szukam pracy” w Klubie Pracy),

- w przypadku skierowania osoby bezrobotnej do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy w obrębie powiatu sieradzkiego,

- na badania lekarskie i psychologiczne,

- do miejsca wykonywania stażu, prac społecznie użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych oraz do miejsca zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

- osobie dowożonej jako pasażer.

 

 

 

IV. Ogólne zasady zwrotu kosztów zakwaterowania (zgodnie z Art. 45 ust 2 pkt 1, 2, 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

1. Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać zwrotu kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

- na podstawie skierowania PUP podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie

- mieszka w hotelu lub wynajętym lokalu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych

- uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

 

V. Zasady zwrotu kosztów zakwaterowania w PUP Sieradz

1. Zwrot kosztów zakwaterowania jest przyznawany na podstawie złożonego przez bezrobotnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podjęcia zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz miesięcznego rozliczenia kosztów zakwaterowania wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

2. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów zakwaterowania należy przedłożyć:

- kopię umowy o pracę lub kopię umowy cywilnoprawnej

- kopię umowy z tytułu wynajmu lokalu zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym (lokal nie może być własnością małżonka, rodziców, rodzeństwa)

- kopię zameldowania na pobyt czasowy

- oryginalne dowody comiesięcznych opłat z tytułu najmu (przekaz pocztowy, przelew bankowy, wpłata na konto w banku) lub rachunek/faktura za pobyt w hotelu

- kopię listy obecności lub zaświadczenie o liczbie przepracowanych dni w przypadku umów cywilnoprawnych

- zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto, w przypadku, gdy wynagrodzenie nie jest stałe.

 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu nie dokonuje zwrotu kosztów zakwaterowania.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: (0-43) 822-11-43, (0-43) 822-11-47 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 73

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:44:13)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-06-25 12:40:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/65