Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Podstawą ubiegania się o Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym proponowaną formą zabezpieczenia zwrotu refundacji.

 

Wnioskować o przyznanie ze środków FP ww. Refundacji mogą:

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

2. Niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła;

3. Producent rolny;

4. Żłobek lub klub dziecięcy (na stanowiska związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnoprawnymi)

5. Podmiot, prowadzący działalność gospodarczą(świadczenie usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych)

 

jeżeli spełniają następujące warunki:

 • prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresu jej zawieszenia), w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku podmiotu i na podst. ustawy Prawo Oświatowe w przypadku przedszkola lub szkoły niepublicznej,

(warunek prowadzenia działalności przez okres jw. nie dotyczy podmiotów wymienionych w pkt 4 i 5).

 • posiada przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (dotyczy tylko producentów rolnych),
 • zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i przedstawi dokumenty potwierdzające ww. zatrudnienie i ubezpieczenie z tego tytułu (dotyczy tylko producentów rolnych),
 • nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych,
 • nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez Wnioskodawcę jw.,
 • · nie był karany zakazem dostępu do środków publicznych, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 1 i 4 ustawy
  o finansach publicznych

 

 

Przyznane środki z FP mogą być przeznaczone na wydatki związane z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Udział własny Podmiotu w kosztach stworzenia nowego stanowiska pracy musi wynosić, co najmniej 25% kwoty, o jaką ubiega się Podmiot. Wkład własny może być przedstawiony w formie rzeczowej lub pieniężnej.

 

Refundacja jw. stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. (dot. podmiotów wymienionych w pkt.1,2,4 i 5) lub pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013r. (dot. producentów rolnych).

 

Zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, dopuszczalne formy zabezpieczenia zwrotu refundacji to: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Złożony wniosek musi zawierać proponowaną przez Podmiot formę zabezpieczenia. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia podejmuje Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu.

 

Szczegółowy opis ww. form zabezpieczenia oraz wymaganych w związku z tym dokumentów znajduje się w Regulaminie tut. Urzędu w sprawie Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (dostępnym na stronie internetowej Urzędu).

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 

Od momentu złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy ma 30 dni na jego ocenę. O sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd informuje w formie pisemne. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu środków Podmiot ustala telefonicznie lub osobiście termin podpisania umowy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania refundacji Wnioskodawca zawiera w formie pisemnej umowę o refundację. W celu jej zawarcia niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia (odpowiednio jednej z form zaproponowanej i zaakceptowanej przy rozpatrywaniu wniosku).

 

 

Umowa zobowiązuje do :

 1. 1. Zakupu wyposażenia stanowiska pracy (przy czym zakupy muszą zostać dokonane ze środków Wnioskodawcy), po dniu zawarcia umowy o refundację, w terminie określonym w umowie

Zakupy podlegające refundacji winny zostać dokonane po dniu zawarcia umowy o refundację, co oznacza, że zarówno data wystawienia dokumentu zakupu jak i data zapłaty winny być zgodne z tym terminem.

 • zakupy mogą zostać udokumentowane imiennymi dowodami zakupu, fakturami VAT, rachunkami lub umowami cywilno prawnymi (w przypadku tych ostatnich wymagane jest dodatkowo opinia rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną),
 • od zakupów na podstawie umowy kupna – sprzedaży o wartości powyżej 1000zł istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podst. odrębnych przepisów (wymagane jest zatem zgłoszenie tej czynności w Urzędzie Skarbowym i przedłożenie do rozliczenia w tut. Urzędzie umowy zawierającej potwierdzenie zgłoszenia czynności jw.),
 • W przypadku dokonania zakupów za granicą, Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na j. polski dowodu zakupu. Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie.
  • Ø Każdy dokument zakupu powinien zawierać potwierdzenie zapłaty w terminie, o którym mowa.
  • Ø W okresie realizacji umowy nie dopuszcza się sprzedaży rzeczy zakupionych w ramach refundacji

Refundacji nie podlegają koszty poniesione przez Pracodawcę: przed dniem zawarcia umowy o refundację; oraz koszty remontu lub modernizacji lokalu, budynków, maszyn i urządzeń; koszty zakupu oświetlenia, alarmu, monitoringu; koszty transportu – przesyłki zakupionych rzeczy; koszty administracyjne, opłaty skarbowe, itp.;

 

 1. 2. Przedłożenia w PUP rozliczenia z wydatkowania.

Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych kosztów wyposażenia lub doposażenia dokonywane jest w kwocie brutto (wniosek o rozliczenie zawiera zestawienie kwot wydatkowanych: kwota netto, kwota podatku VAT, kwota brutto).

Wraz z rozliczeniem należy złożyć „Krajową ofertę pracy” (na druku tut. Urzędu)

Po złożeniu przez Podmiot rozliczenia z wydatkowania przeprowadzana jest wizyta monitorująca, stwierdzająca utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie.

 

3. Zatrudnienia osoby skierowanej przez Urząd

Pobranie skierowania przez osobę bezrobotną i zawarcie z nią umowy o pracę może nastąpić po dokonaniu przez Podmiot rozliczenia z wydatkowania.

Zatrudnienie może się odbyć wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez tutejszy Urząd. Następnie podmiot ma obowiązek przedłożenia w Urzędzie zawartej ze skierowana osobą umowy o pracę.

Umowa jw. musi zostać zawarta na okres minimum 24 miesięcy, w wymiarze czasu pracy, określonym w zawartej umowie o refundację.

W przypadku gdy w trakcie umowy wygaśnie lub zostanie rozwiązany stosunek pracy ze skierowaną osoba, Podmiot ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urzędu w formie pisemnej oraz dostarczenia stosownych dokumentów.

Na refundowanym miejscu pracy w terminie 1 miesiąca od rozwiązania stosunku pracy, musi zostać zatrudniona kolejna osoba zarejestrowana w PUP - na podstawie skierowania wydanego przez Urząd.

 

4. Wypłata środków.

Wypłata środków nastąpi w ciągu 30 dni, od daty złożenia stosownej umowy o pracę potwierdzającej zatrudnienie skierowanej osoby.

5. Zatrudnienie i utworzone stanowisko pracy musi być utrzymane przez okres co najmniej 24 miesięcy, koszty wynagrodzeń i składek ZUS w okresie trwania umowy ponosi Pracodawca.

6. W czasie trwania umowy należy dostarczać do tut. Urzędu, zgodnie z zawarta umową, dokumenty potwierdzające utrzymanie utworzonego stanowiska pracy.

7. Zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty przyznanych środków w przypadku naruszenia warunków umowy (w określonych przypadkach także odsetek ustawowych).

8. Zwrotu równowartości odzyskanego podatku VAT (dot. wydatków w ramach przyznanego dofinansowania), w przypadku ubiegania się o jego zwrot w Urzędzie Skarbowym.

 

 

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Sekretariacie Urzędu.

Następnie Złożone wnioski są kierowane do Referatu Instrumentów Rynku Pracy w Dziale CAZ tut. Urzędu.

Dokumenty, które nie zostały złożone – nie podlegają sprawdzeniu i ocenie.

Jeżeli wniosek zawiera uchybienia formalne i nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym przez Urząd terminie, nie będzie podlegał ocenie merytorycznej i zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Podmiot powiadamiany jest o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku
(w przypadku uwzględnienia wniosku, także o wysokości przyznanej kwoty), w formie pisemnej, w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podaje się przyczynę odmowy.

 

 

Dodatkowe Informacje oraz dokumentacja znajdują się na stronie: www.pupsieradz.pl

 

Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

VII piętro, pokój nr 721,

tel. (043) 822 11 43 lub 822 11 47, wew. 284

e-mail: refundacje@pupsieradz.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2017-08-08 11:31:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116