Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

 

 

 

O przyznanie ze środków FP ww. refundacji dla skierowanego bezrobotnego ubiegać się może:

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

2. Niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła,

3. Producent rolny

który:

 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresu jej zawieszenia), w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku podmiotu i na podst. ustawy z dn.7.09.1991r. o systemie oświaty w przypadku przedszkola lub szkoły,

 • posiada przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku producentów rolnych,

 • nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych,

 • nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

 • nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dn.06.06.1997 r. – Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

 • nie rozwiązał, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot, przedszkole lub szkołę,

 • zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i przedstawi dokumenty potwierdzające ww. zatrudnienie i ubezpieczenie z tego tytułu (dotyczy tylko producentów rolnych),

 

 

Starosta może przyznać refundację w maksymalnej wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawą ubiegania się o refundację jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (wymienionymi we wniosku). Wkład własny w kosztach utworzenia nowego stanowiska pracy musi wynosić, co najmniej 25% wnioskowanej kwoty.

 

Przyznane środki z FP mogą być przeznaczone na wydatki związane z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

 

Refundacja stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w przypadku podmiotów oraz niepublicznych przedszkoli i szkół lub pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013r. w przypadku producentów rolnych.

 

Zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, dopuszczalne formy zabezpieczenia zwrotu refundacji to: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Złożony wniosek musi zawierać proponowaną przez Podmiot formę zabezpieczenia. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia podejmuje Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu.

 

Każda z ww. form zabezpieczenia wymaga przedłożenia odpowiednich dokumentów:

1. poręczenie – w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie o wysokości dochodów poręczycieli, wymagana liczba poręczycieli to 2 osoby, przy czym minimalny miesięczny dochód każdego z poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 1800,00zł netto.

W przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia, akceptowalną formą są:

a) poręczenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, które osiągają dochód na poziomie jw., a ponadto:

- pozostają w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, lub określony nie mniej niż 3 lata, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe, komornicze lub administracyjne lub - prowadzą działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości lub - posiadają prawo do emerytury lub renty stałej.

b) poręczenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych.

2. weksel z poręczeniem wekslowym (awal) - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie o wysokości dochodu poręczyciela, wymagana liczba poręczycieli to 1 osoba, przy czym minimalny miesięczny dochód musi wynosić nie mniej niż 2500,00zł netto,

 

W przypadku zabezpieczenia dot.pkt.1 i 2 jw. Poręczycielem może być osoba, która nie ukończyła 70 lat oraz nie jest współmałżonkiem Wnioskodawcy lub pracownikiem podmiotu ubiegającego się o przyznanie refundacji,

 

3. akt notarialny o poddaniu się egzekucji - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć oświadczenie podmiotu, potwierdzające stan majątkowy,

4.zastaw na prawach lub rzeczach - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć oświadczenie podmiotu, potwierdzające stan majątkowy, ze wskazaniem praw lub rzeczy, które mają zostać zastawione,

5.gwarancja bankowa - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć oświadczenie podmiotu, potwierdzające, iż bank, w którym podmiot posiada rachunek bankowy wystawi gwarancję jw. na kwotę i czas trwania określony w zawartej umowie o refundację,

6.blokada rachunku bankowego - w przypadku tej formy zabezpieczenia do wniosku należy dołączyć wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadaną kwotę środków na rachunku, która ma zostać zablokowana.

W przypadku ww. form zabezpieczeń (wymienionych w pkt. od 2 do 6) – suma wynikająca z każdego z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, kosztami postępowania sądowego oraz z uwzględnieniem innych ewentualnych kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń.

Formalności związane z ustanowieniem form zabezpieczenia wymienionych:

- w pkt. 1 -2 odbywają się przed podpisaniem umowy o refundacje,

- w pkt. 3 – 6 odbywają się po podpisaniu umowy o refundacje.

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem ponosi Wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów poręczycieli.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd może zobowiązać Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających dochody poręczycieli.

 

Udział własny Podmiotu w kosztach stworzenia nowego stanowiska pracy musi wynosić, co najmniej 25% kwoty, o jaką ubiega się Podmiot. Wkład własny może być przedstawiony w formie rzeczowej lub pieniężnej.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Od momentu złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy ma 30 dni na jego ocenę. W tym czasie będzie przeprowadzona wizyta monitorująca w miejscu, w którym zostanie utworzone stanowisko pracy.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania refundacji wnioskodawca zawiera w formie pisemnej umowę ze Starostą Sieradzkim, z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP w Sieradzu.

Po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu środków Podmiot ustala telefonicznie lub osobiście termin podpisania umowy. W celu jej zawarcia niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia (odpowiednio jednej z form zaproponowanej i zaakceptowanej przy rozpatrywaniu wniosku).

 

Podpisując umowę Podmiot zobowiązuje się do:

 1. Zakupu wyposażenia stanowiska pracy (przy czym zakupy muszą zostać dokonane ze środków wnioskodawcy), po dniu zawarcia umowy o refundację, w terminie określonym w umowie

Zakupy podlegające refundacji winny zostać dokonane po dniu zawarcia umowy o refundację, co oznacza, że zarówno data wystawienia dokumentu zakupu jak i data zapłaty winny być zgodne z tym terminem.

 • Zakupy mogą zostać udokumentowane fakturami VAT, rachunkami lub umowami cywilno-prawnymi. W przypadku tych ostatnich wymagane jest dodatkowo opinia rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

 • Od zakupów na podstawie umowy kupna – sprzedaży o wartości powyżej 1000zł istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podst. odrębnych przepisów. Wymagane jest zatem zgłoszenie tej czynności w Urzędzie Skarbowym i przedłożenie do rozliczenia w tut. Urzędzie umowy zawierającej potwierdzenie zgłoszenia czynności jw.

 • W przypadku dokonania zakupów za granicą, Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na j. polski dowodu zakupu. Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie.

 • Każdy dokument zakupu powinien zawierać potwierdzenie zapłaty w terminie, o którym mowa.

 • W okresie realizacji umowy nie dopuszcza się sprzedaży rzeczy zakupionych w ramach refundacji

 

Refundacji nie podlegają koszty poniesione przez Pracodawcę: przed dniem zawarcia umowy o refundację; koszty remontu lub modernizacji lokalu, budynków, maszyn i urządzeń; koszty zakupu oświetlenia, alarmu, monitoringu; koszty transportu – przesyłki zakupionych rzeczy; koszty administracyjne, opłaty skarbowe, itp.;

 

 1. Przedłożenia w PUP rozliczenia z wydatkowania.

Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia dokonywane jest w kwocie brutto.

Wraz z rozliczeniem Podmiot jest zobowiązany do złożenia „Krajowej oferty pracy” (na druku tut. Urzędu)

Po złożeniu przez Podmiot rozliczenia z wydatkowania przeprowadzana jest wizyta monitorująca, stwierdzająca utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie.

 

3. Zatrudnienia osoby bezrobotnej - wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez tutejszy Urząd - i przedłożenia w Urzędzie zawartej umowy o pracę.

 

Pobranie skierowania przez osobę bezrobotną i zawarcie z nią umowy o pracę może nastąpić po dokonaniu przez Podmiot rozliczenia z wydatkowania.

Umowa o pracę ze skierowanym bezrobotnym musi zostać zawarta na okres minimum 24 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku gdy w trakcie umowy wygaśnie lub zostanie rozwiązany stosunek pracy ze skierowanym bezrobotnym, Podmiot ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urzędu w formie pisemnej oraz dostarczenia świadectwa pracy.

Ponadto jest zobowiązany do zatrudnienia na refundowanym miejscu pracy w terminie 1 miesiaca od rozwiązania stosunku pracy, kolejnej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w tut. PUP – na podstawie skierowania wydanego przez Urząd.

 

4. Wypłata środków.

Wypłata środków nastąpi w ciągu 30 dni, od daty złożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

 

5. Podmiot jest ponadto zobowiązany do utrzymania utworzonego stanowisk/a pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, koszty wynagrodzeń i składek ZUS w okresie trwania umowy ponosi Podmiot.

 

6. W czasie trwania umowy Podmiot zobowiązany jest do dostarczania do tut. Urzędu raz na kwartał dokumentów potwierdzających utrzymanie utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z zapisem umowy.

 

7. Zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty przyznanych środków wraz z

ustawowymi odsetkami w przypadku naruszenia warunków umowy.

 

8. Zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

 

 

 

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Sekretariacie Urzędu. Dokumenty, które nie zostały złożone – nie podlegają sprawdzeniu i ocenie. Złożone wnioski są kierowane do Referatu Instrumentów Rynku Pracy w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Jeżeli wniosek zawiera uchybienia formalne nie będzie rozpatrywany pod względem merytorycznym.

Podmiot powiadamiany jest o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku
(w przypadku uwzględnienia wniosku, także o wysokości przyznanej kwoty), w formie pisemnej, w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku podaje się przyczynę odmowy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:

(0-43) 822-11-43 wew. 284, lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3

(pokój 721)

 

e-mail: refundacje@pupsieradz.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2017-05-10 13:16:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116