Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
Statystyki graficzne

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

REJESTRACJA

Bezrobotny lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania. a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Dokumenty wymagane do rejestracji w Urzędzie Pracy:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie działania urzędu
 2. Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń.
 3. Świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień.
 4. Zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zameldowania czasowego,
 5. Osoba niepełnosprawna, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, przedkłada dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności.

Dokumenty powyżej wymienione pozwalają nam zarejestrować Pana/ią jako osobę bezrobotną (są warunkiem koniecznym), ale może okazać się , iż są niewystarczające do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W zależności od sytuacji w jakiej się znajdujesz, chcąc nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, musisz przedłożyć nam dodatkowe dokumenty:

 • Zaświadczenie z ZUS o pobieraniu zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego z podaną podstawą jego naliczania jeśli taki zasiłek pobierałeś;
 • Zaświadczenie wydane przez ZUS lub KRUS o okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy - jeśli pobierałeś z tego tytułu rentę;
 • Zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy ( w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni);
 • Decyzję z Urzędu Miasta lub Gminy o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej - jeśli miałeś zarejestrowaną i prowadziłeś działalność gospodarczą lub potwierdzenie przyjęcia wniosku z Urzędu Miasta lub Gminy o zawieszeniu działalności gospodarczej z informacją od kiedy działalność została zawieszona i jaki jest przewidywany termin jej wznowienia;
 • Zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy- jeśli taką działalność lub współpracę prowadziłeś, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • Zaświadczenie o miesięcznej wysokości wynagrodzenia brutto, od którego istniał obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy - dotyczy osób, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę-zlecenie, umowę agencyjną:
 • Książeczkę wojskową - dotyczy osób, które odbyły służbę wojskową;
 • Świadectwo zwolnienia z Aresztu lub Zakładu Karnego; jeżeli w czasie pobytu w Zakładzie Karnym byłeś zatrudniony, to zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto w poszczególnych miesiącach.
 • Nakaz podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o wielkości posiadanej nieruchomości rolnej.
 • Osoby zamieszkujące wspólnie z właścicielem gospodarstwa rolnego do 2 ha przeliczeniowych przedkładają do wglądu nakaz podatkowy lub aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta o powierzchni nieruchomości rolnej; w przypadku zamieszkiwania z właścicielem nieruchomości rolnej powyżej 2 ha przeliczeniowych decyzję z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu jako domownik lub współmałżonek rolnika.

Rejestracja bezrobotnego, następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.

Ponadto, w przypadku, gdy osoba bezrobotna nabywa prawo do świadczeń zobowiązana jest do dostarczenia nr konta bankowego, celem dokonania przelewu świadczeń przez urząd na konto.

 

UWAGA!!! Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu rejestruje osoby bezrobotne/ poszukujące pracy drogą internetową.

 

Osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego może zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia, w tym celu winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci/ małżeństwa. Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego ubezpieczenia i uczą się do 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły / uczelni.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:29:58)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-06-25 11:38:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej/48