Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Staże

Postanowienia ogólne

 

Warunki odbywania stażu określa art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. nr 142 poz. 1160 z późn. zm.)

 

Czym jest staż?

Staż jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Jaki jest cel skierowania do odbycia stażu?

Celem skierowania do odbycia stażu jest:

 • umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia kwalifikacji lub umiejętności praktycznych,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywis­tych warunkach pracy,
 • umożliwienie uzyskania zatrudnienia po zakończonym stażu.

Ile może trwać staż?

Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. Okres trwania stażu powinien umożliwić zdobycie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych założonych w programie stażu.

 

Kto może odbyć staż u pracodawcy?

Staż na okres do 12 miesięcy przysługuje bezrobotnymdo 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Staż na okres od 3 do 6 miesięcy może przysługiwać bezrobotnym, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Weryfikacji i kwalifikacji kandydatów na staż dokonuje doradca klienta po przeprowadzeniu bezpośredniego wywiadu z osobami bezrobotnymi.

 

Kto może przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na staż do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych
o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym na staż?

Jeżeli osoba bezrobotna jest zainteresowana odbyciem stażu, może zapytać
o wolne miejsca stażu we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy lub samodzielnie znaleźć pracodawcę, u którego będzie mogła go odbywać. Możliwość zorganizowania stażu uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej?

Z inicjatywą skierowania bezrobotnego do odbycia stażu występuje pracodawca poprzez złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. (wniosek należy pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu). Pracodawca ma możliwość wskazania we wniosku osoby proponowanej do przyjęcia na staż (po uprzednim zakwalifikowaniu bezrobotnego do odbycia stażu przez pośrednika pracy) lub też zlecić Urzędowi Pracy kierowanie osób bezrobotnych spełniających określone wymagania wnioskodawcy w celu wyboru odpowiedniego kandydata. Złożony wniosek jest rozpatrywany w przeciągu miesiąca od daty wpływu. Pracodawca jest informowany o wyniku rozpatrzenia drogą pocztową.

 

Podstawowe kryteria jakie muszą być spełnione w chwili wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu:

 • pracodawca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz posiadać nieuregulowanych zobowiązań podatkowych,
 • Nie toczy się w stosunku do pracodawcy postępowanie upadłościowe,
 • Wobec pracodawcy nie został zgłoszony wniosek o likwidację,
 • W okresie 365 dni poprzedzających złożenie wniosku w stosunku do pracodawcy nie został wydany prawomocny wyrok za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

Jakie są obowiązki osoby odbywającej staż?

Osoba odbywająca staż zobowiązana jest do:

 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy,
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • sporządzenia na zakończenie sprawozdanie z przebiegu stażu zawierającego informację o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach zawodowych i przedłożenia go do tut. Urzędu wraz z opinią otrzymaną od pracodawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii.

Jakie są obowiązki pracodawcy przyjmującego osobę na staż?

Pracodawca przyjmujący osobę na staż jest zobowiązany:

 • wyznaczyć opiekuna osoby odbywającej staż (opiekun stażysty udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań i poświadcza własnym podpisem sprawozdanie sporządzone przez stażystę na zakończenie stażu),
 • zapoznać stażystę z programem stażu, z jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • przeszkolić stażystę w zakresie bhp, ppoż. i zapoznać go z regulaminem pracy
 • przydzielić stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, niezbędne środki ochrony i higieny,
 • zrealizować program stażu zgodnie z wyznaczonym we wniosku harmonogramem,
 • na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż pracodawca zobowiązany jest udzielić jej dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu (za ostatni miesiąc dni wolnych należy udzielić przed terminem ukończenia stażu),
 • przedłożyć oryginał listy obecności stażysty do 5-go dnia po zakończeniu każdego miesiąca,
 • niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu dni) poinformować Urząd, jeżeli staż został przerwany, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty
  i wszystkich innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • po zakończeniu stażu wydać stażyście pisemną opinię zawierającą informacje o zadaniach, jakie realizował i umiejętnościach praktycznych, jakie uzyskał w trakcie stażu,
 • wywiązać się ze zobowiązania do zatrudnienia po zakończonym stażu (zgodnie z zaznaczonym zobowiązaniem we wniosku o zorganizowanie stażu).

Przydatne informacje

 • w okresie odbywania stażu nadal pozostajesz osobą bezrobotną,
 • otrzymujesz także stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, stypendium wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy na konto bankowe stażysty do 15-go po zakończonym miesiącu,
 • masz prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu,
 • po zakończeniu stażu otrzymujesz zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • otrzymujesz także opinię pracodawcy zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas odbywania stażu i nabytych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych,
 • okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych,
 • okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • jeżeli odrzucisz propozycję przyjęcia stażu lub z własnej winy przerwiesz jego odbywanie, zostaniesz pozbawiony statusu osoby bezrobotnej.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: (0-43) 822-11-43, (0-43) 822-11-47 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2018-02-14 10:05:59)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zasady organizacji stażu obowiązujące od 02.10.2017 (.pdf 4.27MB) 2017-10-03 4.27MB Plik: Zasady organizacji stażu obowiązujące od 02.10.2017.pdf (4.27MB)POBIERZ
Dokument PDF Zasady organizacji stażu obowiązujące od 01.06.2017 (.pdf 3.87MB) 2017-06-05 3.87MB Plik: Zasady organizacji stażu obowiązujące od 01.06.2017.pdf (3.87MB)POBIERZ
Dokument PDF Zasady organizacji stażu POWER obowiązujące od 01.06.2017 (.pdf 4.35MB) 2017-06-05 4.35MB Plik: Zasady organizacji stażu POWER obowiązujące od 01.06.2017.pdf (4.35MB)POBIERZ
Dokument PDF Zasady organizacji stażu RPO obowiązujące od 01.06.2017 (.pdf 4.17MB) 2017-06-05 4.17MB Plik: Zasady organizacji stażu RPO obowiązujące od 01.06.2017.pdf (4.17MB)POBIERZ
Dokument Informacja o stażach dla osób po 29. roku życia w ramach RPO 2017-02-08 61kB plik stracił ważność
Dokument wniosek-o-zorganizowanie-stażu-rpo-2017-wersja-word 2017-03-15 251.5kB plik stracił ważność
Dokument PDF wniosek-o-zorganizowanie-stażu-rpo-2017-wersja-pdf 2017-03-15 1.27MB plik stracił ważność
Inny Dokumenty w trakcie stażu - staż krajowy (.zip 170.45kB) 2017-06-01 170.45kB Plik: Dokumenty w trakcie stażu - staż krajowy.zip (170.45kB)POBIERZ
Inny dokumenty-w-trakcie-stażu-staż-unijny-dla-osob-do-30-roku-życia (.zip 976.85kB) 2018-01-02 976.85kB Plik: dokumenty-w-trakcie-stażu-staż-unijny-dla-osob-do-30-roku-życia.zip (976.85kB)POBIERZ
Inny Dokumenty w trakcie stażu - staż unijny dla osób po 30 roku życia (.zip 331.7kB) 2017-06-01 331.7kB Plik: Dokumenty w trakcie stażu - staż unijny dla osób po 30 roku życia.zip (331.7kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek o zorganizowanie stażu 2018 (.docx 37.88kB) 2017-12-29 37.88kB Plik: Wniosek o zorganizowanie stażu 2018.docx (37.88kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie stażu 2018 (.pdf 132.8kB) 2017-12-29 132.8kB Plik: Wniosek o zorganizowanie stażu 2018.pdf (132.8kB)POBIERZ
Dokument wniosek-o-zorganizowanie-stażu-power-2018 (.doc 185kB) 2018-02-14 185kB Plik: wniosek-o-zorganizowanie-stażu-power-2018.doc (185kB)POBIERZ
Dokument PDF wniosek-o-zorganizowanie-stażu-power-2018 (.pdf 127.84kB) 2018-02-14 127.84kB Plik: wniosek-o-zorganizowanie-stażu-power-2018.pdf (127.84kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/sta%C5%BCe/71