Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy
Statystyki graficzne

Utrata statusu poszukującego pracy

Utrata statusu bezrobotnego

Osoba bezrobotna traci status w przypadku, gdy:

 1. Nie spełnia warunków określonych w punkcie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 2. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art.46 ust. 1 pkt 2 – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności.
 3. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu.
 4. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.
 5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

6. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia

niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
 • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

7. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia

zmiany miejsca zameldowania, w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą

właściwości powiatowego urzędu pracy.

8. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

9. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy

określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5.

10. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie

użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od

następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5.

11. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez

nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek

choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami

niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem

ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

12. Nieprzedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby - bezrobotni, z wyjątkiem odbywających

leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, są obowiązani do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do

pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach (druk ZUS ZLA); nieprzedstawienie

zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem

niezdolności do pracy.

13. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego,

czeladniczego lub sprawdzającego.

 

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie statusu przez samą bezrobotną.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-09-03 21:44:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45