Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Wymagane dokumenty
Statystyki graficzne

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową?

 1. czytelnie wypełniony, zgodnie z instrukcjami wniosek;
 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dowód wpłaty (30 zł przelane na nr rachunku: 15 1020 2212 0000 5002 0391 8562 Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w tytule przelewu musi się znaleźć imię i nazwisko cudzoziemca + dopisek zezwolenie);
 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy -
  w przypadku gdy informacja starosty była wymagana
  ;
 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową;
 12. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę);
 13. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, złożć i odebrać dokumenty może pełnomocnik pracodawcy.

 

 

Jakie dokumenty złożyć w celu uzyskania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową?

 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty w przypadku gdy jest wymagana.
 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dowód wpłaty (30 zł przelane na nr rachunku: 15 1020 2212 0000 5002 0391 8562 Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w tytule przelewu musi się znaleźć imię i nazwisko cudzoziemca + dopisek przedłużenie zezwolenia);
 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową;
 12. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym pracę a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem (tylko, jeśli o przedłużenie zezwolenia wnioskuje podmiot, który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie);
 13. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę);
 14. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:18:08)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2018-01-31 09:43:34)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 36.43kB) 2018-01-31 36.43kB Plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (36.43kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 240.79kB) 2018-01-31 240.79kB Plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (240.79kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 36.31kB) 2018-01-31 36.31kB Plik: Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (36.31kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 242.91kB) 2018-01-31 242.91kB Plik: Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (242.91kB)POBIERZ
Dokument docx Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy (oświadczenie o niekaralności) (.docx 65.84kB) 2018-01-30 65.84kB Plik: Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy (oświadczenie o niekaralności).docx (65.84kB)POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy (oświadczenie o niekaralności) (.pdf 198.77kB) 2018-01-30 198.77kB Plik: Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy (oświadczenie o niekaralności).pdf (198.77kB)POBIERZ
Dokument docx Oswiadczenie o niezaleganiu w uiszczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ubezpieczenia społecznego (.docx 47.14kB) 2018-01-30 47.14kB Plik: Oswiadczenie o niezaleganiu w uiszczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ubezpieczenia społecznego.docx (47.14kB)POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie o niezaleganiu w uiszczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ubezpieczenia społecznego (.pdf 260.3kB) 2018-01-30 260.3kB Plik: Oswiadczenie o niezaleganiu w uiszczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ubezpieczenia społecznego.pdf (260.3kB)POBIERZ
Dokument docx Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy (.docx 55.49kB) 2018-01-30 55.49kB Plik: Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy.docx (55.49kB)POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy (.pdf 198.15kB) 2018-01-30 198.15kB Plik: Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy.pdf (198.15kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP (.docx 76.19kB) 2018-01-30 76.19kB Plik: Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP.docx (76.19kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP (.pdf 234.29kB) 2018-01-30 234.29kB Plik: Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP.pdf (234.29kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc (.docx 78.57kB) 2018-01-30 78.57kB Plik: Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc.docx (78.57kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc (.pdf 238.53kB) 2018-01-30 238.53kB Plik: Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc.pdf (238.53kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/wymagane-dokumenty/132