Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Wysokość świadczeń pieniężnych
Statystyki graficzne

Wysokość świadczeń pieniężnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od posiadanego „okresu uprawniającego do zasiłku i od długości posiadania prawa do zasiłku".

Do okresu uprawniającego do zasiłku zaliczamy okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy w okresie tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, odbywania zasadniczej służby wojskowej, urlopu wychowawczego oraz inne, za które opłacana była składka na ubezpieczenie i Fundusz Pracy oraz okres, za który wypłacono odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę. Ponadto okresy pobierania, na podstawie przepisów o pomocy społecznej gwarantowanego zasiłku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, okresy zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, okresy zatrudnienia w krajach należących do UE lub EOG; okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy, stanowiła kwota, wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów, okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota, wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę oraz okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie UE/EOG, za które były opłacone składki na Fundusz Pracy.

Do okresu, od którego zależy wysokość oraz długość pobieranego zasiłku nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego (jeżeli okresy te przypadają po ustaniu zatrudnienia), urlopów wychowawczych powyżej 6 lat.

ZASIŁEK WYNOSI:

 

80%

dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący

do 5 lat

100%

dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący

od 5 lat do 20 lat

120%

dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący

co najmniej 20 lat

 

Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od okresu uprawniającego do zasiłku i od długości posiadania prawa do zasiłku. Kwota zasiłku podstawowego wynosić będzie 794,20 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku i 623,60 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, na podany przy rejestracji numer konta bankowego. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

 

 

OKRESY POBIERANIA ZASIŁKU

Okres pobierania zasiłku zależy od stopy bezrobocia na dzień 30 czerwca roku, poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku na obszarze powiatu, który zamieszkuje bezrobotny;

  • dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy, ponieważ stopa bezrobocia w powiecie sieradzkim nie przekracza 125%stopy bezrobocia w Polsce,
  • dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy,
  • okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę w czasie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu – okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas trwania urlopu macierzyńskiego,
  • okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nie przysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w art. 75 ust.1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- o 120 dni – w przypadku pierwszej odmowy,

- o 180 dni – w przypadku drugiej odmowy,

- o 270 dni – w przypadku trzeciej i każdej następnej odmowy

– w przypadku odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, a także w przypadku niepodjęcia po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

- o 90 dni – w przypadku nie przyznania zasiłku z powodu rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, lub na mocy porozumienia stron oraz zarejestrowania się w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; - o 180 dni – w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. - o czas nieprzysługiwania zasiłku z powodu otrzymania odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, a także o czas przebywania za granicą lub pozostawania w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Ponadto okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek (art. 73 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI (stan prawny na dzień 1 czerwca 2013r.)

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.06.2012r.:

podstawowy(100%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy

- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

823,60x 646,70

obniżony (80%)

- w okresie pierwszych trzech miesięcy

- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

658,90 517,40

podwyższony (120%)

- w okresie pierwszych trzech miesięcy

- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 

988,40 776,10

 

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

szkolenia - 120 % zasiłku

988,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

988,40

stażu - 120 % zasiłku

988,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

823,60

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

164,72

Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

461,80

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
przepisów

411,80

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

397,10

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 7,70/godz.

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2012 r. o 4,3% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (794,20 + 142,96 *)

937,16

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.500,00 + 270,00*)

 

1.770,70

2. robót publicznych

- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.823,5 + 328,15*),

2.151,20

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.646,9 + 656,29*)

4.302,38

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

4.500,00

4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

max 4,62/za godz.

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.

1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

22.440,30

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

14.960,20

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

11.220,15

2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

22.440,30

3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

14.584,36

4.Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 10.06.2012 r.)

6,25%

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2012r.)

1.500,00xxx

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw.2012 r. (obowiązuje od 1.06.2012r.)

3.646,09xxxx

3. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.)

2,45%

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r)

0,10%

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r)

9,00%

x przyznany od 01.01.2010r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn, zm.).Od 1 czerwca 2012 r. waloryzowan o 3.5%, a od 1 czerwca 2011 o 2,6%.

Od 1 czerwca 2012 r. zwaloryzowany o 4,3% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. (komunikat Prezesa GUS – MP z 2012 r. poz.23).

xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792)

xxx od 1.01.2012 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.500 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. ( Dz. U. Nr 192, poz. 1141);

xxxx przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2012 r. wynosi 3.646,09 zł (Komunikat Prezesa GUS z 11 maja 2012r. MP poz.298)

Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:50:59)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2013-07-15 14:30:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/wysokosc-swiadczen-pienie%C5%BCnych/77