Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Zasoby Informacji zawodowej

                INFORMACJA ZAWODOWA                                                 

 

                      

 

Informacja zawodowa to zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz wejścia na rynek pracy - decyzji związanych z zatrudnieniem .

 

Przy podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych istotne są cztery typy informacji:

 • o sobie: swoich zainteresowaniach, uzdolnieniach, temperamencie, cechach charakteru, stanie zdrowia;
 • o zawodach: zadaniach i czynnościach, warunkach i środowisku pracy, wymaganiach, jakie stawia zawód kandydatom na pracowników;
 • o możliwościach kształcenia w zawodzie: odnośnie poziomu kształcenia, typów i rodzajów szkół, w których można uzyskać kwalifikacje w preferowanym zawodzie, możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • o możliwościach zatrudnienia: instytucjach, firmach organizacjach i zakładach pracy, w których można znaleźć zatrudnienie, wymaganiach pracodawców, sposobach poszukiwania pracy itp.

Konfrontacja wymienionych rodzajów informacji pozwala w pełni dokonać racjonalnego wyboru, gdyż w świetle psychologicznej teorii decyzji każda decyzja jest odpowiednio przetworzoną informacją.

 

ZASOBY INFORMACJI ZAWODOWEJ

 

Zasoby informacji zawodowych oraz innych informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy obejmują informacje o:

 • ·zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;

→wersja papierowa: Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych Wyd. MPiPS 2006r.; Klasyfikacja Zawodów i Specjalności na Potrzeby Rynku Pracy Wyd. MPiPS, 2010 (dostępna w siedzibie PUP

w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3, pok. 704, 705 lub 706).

→wersja elektroniczna: www.psz.praca.gov.pl

→raport o zawodach deficytowych i nadwyżkowych: www.pupsieradz.pl

· rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;

→karty pracodawców prowadzone przez pośredników pracy w PUP w Sieradzu

→baza firm: www.umsieradz.pl

 • · zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych
  lub w poszukiwaniu pracy;

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej :

-MOPS w Sieradzu, ul. Polna 5 tel. 43-651-14-02

-GOPS w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 5, tel. 43-822-40-66, 827-13-93

-MGOPS w Błaszkach, Lubanów 27, tel. 43-829-34-69.

-MGOPS w Złoczewie, ul. Burzenińska 4, tel. 43-820-24-56

-MGOPS w Warcie, ul. Rynek Reymonta, tel. 829-40-29

-GOPS w Goszczanowie, Goszczanów 74, tel. 43-829-70-51

-GOPS w Burzeninie, ul. Sieradzka 4, tel. 43-821-40-87

-GOPS we Wróblewie, Wróblew 1, tel. 43-821-31-60

-GOPS w Brzeźniu, Brzeźnio 75, tel. 43-820-32-11

-GOPS w Klonowej, ul. Czajkowska 1a, tel. 43-820-84-17

-GOPS w Brąszewicach, ul. Łowicka 9, tel. 43-821-17-76

→Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1, tel. 43-826-61-65,

→Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sieradz, Plac Wojewódzki 3,

tel. 43-827-18-07, tel. 822-43-77

→Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Sieradzu, ul. Lokajskiego 1B, tel. 43-822-59-36

→CIiPKZ Sieradz, ul. 3 Maja 7, tel. /43/ 822 81 84 lub 43 8228186

 

 

 

 • · szkołach i instytucjach szkoleniowych;

→Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu Plac Wojewódzki 3 tel. /43/ 827 19 47

informacje o placówkach szkolnych województwa łódzkiego dostępne na stronie www.kuratorium.lodz.pl

→wykaz instytucji szkoleniowych: www.ris.praca.gov.pl

→kształcenie ustawiczne http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_poradnik_ksztalcenie_ustawiczne.pdf

· stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;

→wykaz stowarzyszeń zawodowych dostępny na stronach internetowych:

http://katalog.wp.pl/stowarzyszenia-zawodowe/

http://katalog.onet.pl/5026,stowarzyszenia-zawodowe,k.html

 • ·metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;

Znajomi

Aż 77% Polaków uważa, że znalezienie pracy jest możliwe dzięki posiadanym znajomościom, podczas gdy w rzeczywistości dzieje się to w 30% przypadków. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy jakie to proste. Nie chodzi o posiadanie niesamowicie wpływowych znajomych, mogą to być: rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, koledzy z pracy rodziców, sąsiedzi, dalsza rodzina itp. Mogą oni posiadać cenne dla ciebie informacje o planowaniu zatrudnienia nowej osoby w firmie, w której pracują, znać kogoś, kto właśnie się zwalnia, znać firmy, z którymi warto się skontaktować.

Ogłoszenia

Szukaj ogłoszeń w sprawie pracy w gazetach, w internecie, w lokalnych stacjach radiowych, w telegazecie, na tablicach ogłoszeń, w urzędach pracy lub na stronach internetowych konkretnych firm.

Targi pracy.

Targi pracy organizowane są przez instytucje, które często ze sobą współpracują jak:

• Urzędy pracy (wojewódzkie i powiatowe)

• Organizacje pracodawców (Forum Pracodawców, Izby Handlowe)

• Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)

• Szkoły wyższe (samorządy studenckie)

Informacje o organizowanych targach pracy podawane są do wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu.

Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Realizują zadania z zakresu krajowego i międzynarodowego pośrednictwa pracy, polegające na dystrybucji krajowych ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców oraz miejsc pracy za granicą w ramach sieci EURES.

Osobiste kontakty z pracodawcami.

Bezpośrednie wizyty w wybranych firmach to jedna z najbardziej skutecznych metod poszukiwania pracy.

Agencje zatrudnienia.

Kontakt z legalnie działającymi agencjami zatrudnienia może dostarczyć Ci informacji o wolnych miejscach pracy w kraju i za granicą. Usługi te są bezpłatne dla osób poszukujących pracy.

Akademickie Biura Karier

To instytucje funkcjonujące w strukturach większości szkół wyższych, posiadające w swojej ofercie praktyki, szkolenia, staże oraz propozycje pracy.

 

PAMIĘTAJ

Żadna z wymienionych metod nie daje 100% gwarancji powodzenia. O ile to możliwe stosuj więc różne metody, a Twoje szanse wzrosną i za którymś razem na pewno się uda!

 

A,B,C…….szukania pracy

 

A – bądź aktywny! Nie stój w miejscu. Rozpuszczaj wieści, że szukasz pracy (i jakiej?). Szukaj informacji we wszystkich dostępnych źródłach (np. PUP, znajomi, wybrane firmy, internet, prasa, radio, ogłoszenia, prywatne agencje pracy).

 

B – twój bezpośredni udział w szukaniu pracy dla Ciebie jest konieczny! W tak ważnej kwestii, jak znalezienie odpowiedniej pracy, nie zdaj się na nikogo. Bierz osobisty udział we wszystkich spotkaniach i rozmowach, kontaktuj się telefonicznie, ewentualnie on-line.

 

C – szukaj codziennie, cierpliwie. Nie rób sobiewakacji″ od szukania pracy, nie odkładaj spraw na potem. Zarządzaj swoim czasem, planuj. Pamiętaj, że taka systematyczność pomoże Ci nie tylko znaleźć pracę, ale także ją utrzymać!

 

….i jeszcze jedno:

 

Z szukaniem pracy jest jak z pakowaniem rzeczy do walizki. Im więcej włożysz, tym więcej wyjmiesz!

http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_poradnik_dla_osob_poszukujacych_pracy.pdf

http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_poradnik_w_pracy.pdf

 • ·sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Pierwszym etapem rekrutacji jest zazwyczaj rozmowa kwalifikacyjna i właśnie z tą formą kandydaci do pracy spotykają się najczęściej. Na tym etapie przyszły pracownik ma okazję zaprezentować swoje możliwości, potencjał, osiągnięcia i własną osobowość. Pracodawca sprawdza na ile kandydat spełnia określone na dane stanowisko wymagania oraz przedstawia szczegółowe warunki oferowanej pracy.

Rozmowa telefoniczna

Telefoniczne interview często poprzedza rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy telefonicznej zadawane są pytania dotyczące informacji zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym, istotne z punktu widzenia pracodawcy. Taki kontakt daje możliwość wstępnego sprawdzenia znajomości języka obcego, jeśli jest to wymóg niezbędny na dane stanowisko. W trakcie rozmowy telefonicznej ustala się termin spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Prezentacja kandydata

Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną, mogą zostać zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji. Jedną z form jest przeprowadzenie prezentacji, która przybliży pracodawcy umiejętności praktyczne kandydata, zweryfikuje jego wiedzę, sprawność w posługiwaniu się technologią informatyczną itp.

Assessment Centre to metoda selekcyjna, podczas której kandydaci poddawani są serii indywidualnych lub grupowych ćwiczeń, treścią nawiązujących do zadań typowych na danym stanowisku. Nie sprawdza się tu wiedzy książkowej, ale praktyczne umiejętności. Oceniane są konkretne kompetencje, umiejętności rozwiązywania problemów, podejście do napotkanych wyzwań, sposób zachowania kandydata w sytuacjach stresujących.

 

Testy psychologiczne i testy kompetencji

Na rynku pracy można spotkać się z szeregiem innych form rekrutacji pracowników. Firmy przygotowują dla swoich przyszłych pracowników testy (psychologiczne, merytoryczne, językowe), sprawdzające na ile kandydat jest odporny na stres, jaką przyjmuje rolę w grupie, czy jest osobą kreatywną, czy posiada cechy przywódcze, jak sprawdza się w pracy indywidualnej i zespołowej lub w jakim stopniu opanował wiedzę z danego obszaru np. rachunkowość, prawo, język obcy.

http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_poradnik_dla_osob_poszukujacych_pracy.pdf

 

 • ·wzorach dokumentów aplikacyjnych;

Życiorys zawodowy i list motywacyjny stanowią dokumenty aplikacyjne powszechnie wymagane przez pracodawców od kandydatów do pracy. Dlatego przygotuj te dokumenty starannie i pozwól by przyszły pracodawca dostrzegł Cię pośród innych kandydatów na dane stanowisko. Życiorys zawodowy, nazywany wymiennie CV czyli curriculum vitae – jest to zbiór uporządkowanych informacji o kandydacie do pracy. Stanowi więc jego rozbudowaną wizytówkę. Kreator życiorysu na tej stronie pomoże Ci stworzyć taki dokument.

http://www.pupsieradz.pl/cv

List motywacyjny nazywany także podaniem o pracę jest rozwinięciem życiorysu zawodowego. List motywacyjny powinien skutecznie reklamować Twoją osobę jako kandydata do pracy. Musisz w nim wyrazić swoje zainteresowanie oferowanym stanowiskiem oraz powiązać swoje umiejętności z potrzebami potencjalnego pracodawcy /podkreśl swoje mocne strony/. Dobrze jest, aby z listu wynikało, że znasz firmę oraz wiesz czym ona się zajmuje. Na koniec wyraź gotowość do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_poradnik_dla_osob_poszukujacych_pracy.pdf

 • ·warunkach świadczenia pracy;

Rodzaje umów:

http://www.gazetaprawna.pl/umowy_formularze/praca

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat w Łodzi - Oddział w Sieradzu, ul. POW 64, 98-200 Sieradz, tel. 43-822-49-29

 • · warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;

http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_poradnik_wlasna_firma_krok_po_kroku.pdf

http://www.umsieradz.pl/pracuj

 

INTERNETOWE BAZY OFERT PRACY ORAZ CIEKAWE STRONY WWW

www.eures.praca.gov.pl

Europejskie system wymiany informacji o wolnych miejscach pracy, baza CV, publikacje, aktualności z regionów, warunki życia w krajach UE, bezpieczne wyjazdy do pracy, pozwolenia na pracę w krajach UE

www.psz.praca.gov.pl

 

Oferty pracy Powiatowych Urzędów Pracy z całego kraju; serwis informacyjny Publicznych Służb Zatrudnienia; opisy zawodów; akty prawne; listy motywacyjne, życiorysy, programy rynku pracy

www.ohp.pl

Ochotnicze Hufce Pracy; rynek pracy; programy i projekty UE, kursy i szkolenia,

www.wup.lodz.pl

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, informacja zawodowa do pobrania, informacje nt. Europejskiego Funduszu Społecznego, programy rynku pracy, Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej, Statystyka

www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - m.in. poradnik dla przedsiębiorców

www.mpips.gov.pl

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.efs.gov.pl

Strona dotycząca problematyki funduszy europejskich, poradniki, analizy, wiadomości, nabór wniosków, dokumenty do pobrania, wytyczne, szkolenia i konferencje

www.ris.praca.gov.pl

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

www.kraz.praca.gov.pl

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

 

 • ·informacje o projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej , a także pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej www.pupsieradz.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.
Strona dodana przez: Jarosław Wawrzyniak (2013-09-03 13:17:24)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2013-09-03 13:23:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/zasoby-informacji-zawodowej/201