Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Statystyki graficzne

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę (osoby) niepełnosprawne pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy jeżeli, zobowiąże się on do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy oraz złoży wniosek o
przyznanie refundacji.

 

Starosta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dokonać na wniosek Pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości
15 -krotnego przeciętnego wynagrodzenia, które w okresie 01.09.-30.11.2013r. wynosi 3.612,51zł.

 

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pracodawca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych (zgodnie ze wzorem) na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (Dz.U. Nr 194, poz. 1404). W przypadku nieotrzymania pomocy publicznej w w/w okresie, pracodawca składa oświadczenie o jej nieotrzymaniu.

 

Pracodawca może otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jeżeli:

  • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczacych udzielania pomocy publicznej (Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczacych pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C244 z 01.10.2004).

  • nie toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.

  • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

  • zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

 

Refundacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna wraz z kwotą niepodlegającą odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest uzyskanie wydanej na wniosek starosty pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania odpowiedniego formularza wniosku (druk „Wn-W”, tj.wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, wraz z wymaganymi załącznikami), ze strony internetowej (www.pupsieradz.pl) i złożenia go w Urzędzie w sposób prawidłowo wypełniony.

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z dn. 13.06.2013r. poz. 674, z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011, Nr 62, poz. 317),

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej,

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3,

tel. (043) 822 11 43 lub (043) 822 11 47, wew.284.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:13:36)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2014-03-25 13:11:37)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/zwrot-kosztow-wyposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy-dla-osoby-niepelnosprawnej/124