Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KFS

KOMINIKAT O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KFS NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Na postawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 22.01.2018r. do 31.01.2018r.
w godz. 07:30 - 15.30 (pok. 731 sekretariat).

Szkolenia wskazane we wniosku powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia wniosku i nie później niż 31.03.2018r.

 

Pracodawca nie może otrzymać dofinansowania do usług kształcenia ustawicznego świadczonych przez usługodawcę, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu pracodawcy, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Zasady i możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępna na stronie internetowej urzędu. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia wraz z załącznikami umieszczony jest w zakładce dokumenty do pobrania.Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Informujemy, iż limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018 rok wynosi - 220,7 tys. zł.


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Aktualność dodana przez: Jarosław Wawrzyniak (2018-01-22 08:32:27)
Data wydarzenia : 2018-01-22
Data publikacji : 2018-01-22

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/wydarzenie/256/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-kfs